CEDC2013 Steering Committee
Hiesik Kim, Univ. of Seoul, Korea
Qingkai Han, Dalian Univ. of Tech., China
Zhongwei Jiang, Yamaguchi Univ., Japan
Tianmin Guan, Dalian Jiaotong Univ., China
Yuqing Song, Jiangsu Univ., China

CEDC2013 Executive Committee
Hiesik Kim, Univ. of Seoul, Korea
Fumitate Fujii, Yamaguchi Univ., Japan
Minoru Morita, Yamaguchi Univ., Japan
Liping Wang, Univ. of Sci. and Tech. Liaoning, China
Hongkun Li, Dalian Univ. of Tech., China
Huixia Liu, Jiangsu Univ., China
Jiao Wang, Yan Tai Univ., China
Jigang Wu, Hunan Univ. of Sci.& Tech., China
Jing Wei, Dalian Univ. of Tech., China
Jung Hwan Lee, Kunsan National Univ., Korea

© Copyright 2013. All rights reserved