ICIARE Committee
 Qingkai Han, Dalian Univ. of Tech., China
 Zhongwei Jiang, Yamaguchi Univ., Japan
 Hiesik Kim, Univ. of Seoul, Korea

ICIARE Committee
Dongpyo Hong, Chonbuk National Univ., Korea
Fucai Li, Shanghai Jiaotong Univ., China
Haibin Wang, Xihua Univ., China
Hongbin Xu, Chongqing Univ. of Tech., China
Hongguang Li, Shanghai Jiaotong Univ., China
Huqian Yuan, Shanghai Univ., China
Liping Wang, Univ. of Sci. & Tech. Liaoning, China
Masanao Obayashi, Yamaguchi Univ., Japan
TaeJin Chung, Kunsan National Univ., Korea
Tetsuya Morisaki, Tokuyama College of Tech., Japan
Tianhong Pan, Jiangsu Univ., China
Tao Yu, Yan Tai Univ., China
Xiaozhong Wang, Suzhou Dongling Vib. Test Instr. Co. Ltd, China
Xuejun Li, Hunan Univ. of Sci. Tech., China
Yi Zhu, Jiangsu Univ., China
Yuegang Tan, Wuhan Univ. of Tech., China
Yuqing Song, Jiangsu Univ., China
Zhongkui Zhu, Suzhou Univ., China 

Organized by
Dalian Univ. of Tech., China
Yamaguchi Univ., Japan
University of Seoul, Korea
Kunsan National Univ., Korea
Hunan Univ. of Tech., China
Jiangsu Univ., China
Shanghai Jiaotong Univ., China

Sponsored by
Romax Tech. Limited (China), UK
Suzhou Dongling Vib. Test Instr. Co. Ltd, China
Chinese Society for Vib. Engineering, China
The Korean Soc, of Mech. Eng., Korea

© Copyright 2013. All rights reserved